Co określa ustawa o detektywach?

Ustawa opisująca usługi detektywistyczne określa szczegółowo czym jest pojęcie czynności detektywistycznych. Tego terminu nie należy łączyć z pojęciem usług detektywistycznych. Ustawa wprost nie określa czynności które musi wykonywać detektyw, natomiast w oparciu o treści zapisane w przepisach ustawy można to określić.

Usługi detektywistyczne pomogą w odnalezieniu zaginionych osób

Czynności detektywistyczne są to czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu oraz przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane jest to na podstawie umowy, która zawarta zostaje pomiędzy zleceniodawcą, w formach oraz zakresach, które są niezastrzeżone. Są one niezastrzeżone dla organów i instytucji państwowych na mocy pewnych odrębnych przepisów. Przepisy te dotyczą: usługi detektywistyczne
1. w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych,
2. w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących,
wykonania zobowiązań majątkowych,
zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,
bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych,
nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową,
3. sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,
4. poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
5. poszukiwanie mienia,
6. zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.
Uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o danych osobach, przedmiotach i zadaniach, zawieranie umowy ze zleceniodawcą i realności w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów- to są właśnie usługi detektywistyczne.
Czynności takiego typu to głównie czynności, które wykonywane są jedynie w ramach usług detektywistycznych.
Osoba która wykonuje zawód detektywa powinna umiejętnie rozwiązywać te dwa pojęcia. Pamiętajmy więc że między czynnościami detektywistycznymi a usługami detektywistycznymi nie można postawić znaku równości.